Ity taona ity dia nahatsapanay fahombiazana teo amin’ny sehatry ny fiarovana ny zava-manan’aina izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara nefa tandinomin-doza.

 

 

 

Raha fintinana, ireto teboka manaraka ireto no nanamarika anay:

 • Fiarovana ireo biby sy zava-maniry ary ny toera-ponenany,
 • Fandrombahana ny Amboara Tusk Award for Conservation in Africa 2021,
 • Fametrahana toera-panofanana 03 ao amin'ny Faritra Arovana Mangabe,
 • Fametrahana toera-panofanana fanodinana vokatra eny ifotony 02 ao Menabe,
 • Fametrahana lava-drano 02 ao Bobaomby,
 • Fandehanan’ny tanora niofana tany Ivoloina.

Misaotra sy mankasitraka ny ekipan’ny Madagasikara Voakajy, ireo mponina eny ifotony sy ny mpiara-miasa ary ny mpanohana rehetra.

Ny Ekipa Madagasikara Voakajy.

Happy Christmas and End of Year 2021 !

This year, we brought a very rich success on the work of endemic species conservation of Madagascar. In short, the following points are marked there:

 • Endemic fauna and flora species conservation of Madagascar and their habitats,
 • Tusk Award for Conservation in Africa 2021,
 • The establishment of (03) communities training centers (AP Mangabe),
 • Two (02) communities agri-food processing centers establishment (Menabe),
 • Two (02) communities wells installation (NAP Bobaomby),
 • Youth trip to Ivoloina.

We would like to deeply thank to Madagasikara Voakajy team, local communities, our collaborators and all partners.

Madagasikara Voakajy team.

Joyeux Noel et fin d’année 2021 !

Cette année, nous avons apportés une très riche en succès sur le travail de la conservation des espèces endémiques de Madagascar. En bref, les points suivants y sont marqués :

 • Conservation des faunes et flores endémiques de Madagascar et leurs habitats,
 • Tusk Award for Conservation in Africa 2021,
 • Installation de 03 centres de formation Communautaire (AP Mangabe),
 • Installation de 02 centres de transformation Communautaire (Menabe),
 • Installation des deux puits Communautaire (NAP Bobaomby),
 • Voyage des jeunes à Ivoloina.

Nous tenons à remercier profondément l’équipe de Madagasikara Voakajy, les communautés locales, nos collaborateurs et tous les partenaires.

L'Equipe de Madagasikara Voakajy.